Danh mục công việc giặt ủi (Jobs of Laundry)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

76 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục công việc giặt ủi (Jobs of Laundry)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Jobs of Laundry

Tổng quan (Summary)

Danh mục các công việc giặt ủi

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các công việc giặt ủi đã khai báo

  • Mã/Code: Mã công việc

  • Tên/Name: Tên công việc

  • Mô tả/Description: Mô tả

  • Nút chức năng/Action:

    • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

    • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã công việc giặt ủi

Thêm mới thủ công: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã công việc

Mã/Code: Mã công việc

Tên/Name: Tên công việc

  • Mô tả/Description: Mô tả

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?