Khai báo kết nối (PMS Interface)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

624 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Khai báo kết nối (PMS Interface)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Settings – PMS Interface

Tổng quan (Summary)

Khai báo thông tin hệ thống của bên thứ 3 có kết nối với hệ thống PMS của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Chọn hệ thống kết nối với PMS từ danh sách

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?