Danh sách khách sạn (Property List)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 1 phút để đọc

672 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách khách sạn/resort (Properties)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Admin Setting – Properties

Tổng quan (Summary)

Danh sách các khách sạn và resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các khách sạn/resort

 • Mã khách sạn/Code

 • Tên/Name

 • Khu vực/Region

 • No. Of Rooms: Tổng số lượng phòng của khách sạn/resort

 • Check-in/Check-out Time: Giờ check-in và check-out của khách sạn/resort

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của khách sạn/resort, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive)

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Sửa thông tin khách sạn/resort

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin khách sạn/resort

  • Cài đặt/Setup: Click vào icon này, sẽ chuyển qua giao diện chi tiết khách sạn, thuộc Property Management >> Property Detail

  • Xuất / Export : Xuất excel tất cả các trường thông tin của khách sạn

  • Tạo mới/ Create: Tạo mới thông tin một khách sạn/resort. Chi tiết xem chức năng Tạo mới khách sạn/resort (Create Property)

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một thông tin khách sạn/resort khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?