Định tuyến mã giao dịch (Routing)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

760 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã routing (Routing Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - PMS Configuration – Routing

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã routing

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã routing đã khai báo

 • Mã/Code: Mã routing

 • Mô tả Tên mã routing/Description: Tên mã routing

 • Mã giao dịch/Transaction Codes: Mã giao dịch thuộc nhóm của mã routing

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã routing

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã routing

Thêm mới một mã routing

Nhấn “Add Routing Code” để thêm mới thông tin mã routing

 • Mã/Code: Mã mã routing

 • Tên/Name: Tên mã routing

 • Mô tả/Description: Mô tả về mã routing

 • Mã giao dịch/Transaction Codes: Mã giao dịch thuộc nhóm của mã routing. Chọn một hoặc nhiều mã giao dịch từ danh mục mã giao dịch

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã routing khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?