Mã mùa (Season)

Hỗ trợ khách hàng

05/03/2021 - 2 phút để đọc

986 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã mùa (Rate Season)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Season

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã mùa áp dụng tại khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách mã mùa đã khai báo

 • Code & Name: Mã và tên của mã mùa

 • Detail: Ngày bắt đầu và ngày kết thúc cùng với các ngày trong tuần được áp dụng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã mùa

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã mùa

[Create Season] - Thêm mới mã mùa

 • Để tạo mới một Season từ màn hình Season nhấn vào nút Create

 • Nhập vào các thông tin:

  • Mã/Code

  • Tên/Name

  • Mô tả/Description

  • Giai đoạn/Date: Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc của mùa

  • Day Of Week/Thứ trong tuần: Kích chọn các thứ trong tuần

 • Nút chức năng:

  • Thêm giai đoạn/Add Date Range: Nhấn để thêm mới 1 giai đoạn

  • Lưu/Create: Nhấn để lưu thông tin mã mùa

[Update Season] - Chỉnh sửa mã mùa

 • Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa

 • Ở màn hình chỉnh sửa người dùng nhập thông tin cần chỉnh sửa và chọn update để lưu lại việc chỉnh sửa, nếu muốn hủy việc chỉnh sửa chon vào Cancel

[Delete Season] - Xóa mã mùa

 • Chọn vào biểu tượng xóa để xóa một Season

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một khu vực khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?