Khu vực (Sections)

Hỗ trợ khách hàng

14/04/2020 - 1 phút để đọc

695 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Khu vực (Sections)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Sections

Tổng quan (Summary)

Danh mục các khu vực của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các khu vực đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Tên/Name: Tên khu vực

 • Mã/Code: Mã khu vực

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa

Thêm mới một khu vực

Người dùng có thể nhập thêm mới các khu vực.

[Basic Information] – Thông tin chung

 • Mã/Code: Mã khu vực

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của khu vực, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng.

 • Tên/Name: Tên khu vực

 • Mô tả/Description: Mô tả về khu vực

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một khu vực khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?