Phòng (Rooms)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 2 phút để đọc

833 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục phòng (Room Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Room

Tổng quan (Summary)

Danh mục phòng của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các số phòng đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Số phòng/Room Number: Số phòng

 • Tên/Name: Tên phòng

 • Loại phòng/Room Type: Loại của phòng. Chọn từ danh mục loại phòng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Hiển thị phòng ảo/Show Pseudo Room: Kích để hiển thị cả các phòng ảo

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một phòng

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một phòng

Thêm mới số phòng

[Basic Information] – Thông tin chung

 • Số phòng/Room Number: Số phòng

 • Tên/Name: Tên phòng

 • Loại phòng/Room Type: Loại của phòng. Chọn từ danh mục loại phòng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Mô tả/Description: Mô tả về phòng

[Booking Information] – Thông tin khác

 • Số lượng khách tối đa/Max Occupancy: Số lượng khách tối đa của phòng

 • Phòng ảo/Pseudo: Tích để định nghĩa phòng này là phòng ảo

 • Diện tích phòng/Room Size: Diện tích của phòng

 • Đơn vị tính/Square Unit Type: Đơn vị tính diện tích của phòng

 • Số máy/Phone No.: Số máy lẻ trong phòng

 • Khu vực/Section: Khu vực dọn của phòng

 • Tòa nhà/Block

 • Tầng/Floor

 • Đặc điểm/Room Feature: Các tiện nghi/tiện ích và đặc điểm của phòng

 • Phòng thông nhau/Connecting Room: Các số phòng thông sang phòng hiện hành

Kết xuất danh mục ra PDF

Nhấn “Export PDF” để kết xuất danh mục ra dưới dạng file PDF

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một phòng khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?