Thẻ (Tags)

Hỗ trợ khách hàng

14/04/2020 - 1 phút để đọc

735 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo thẻ/ Tags

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Admin setting >> Setup >> General >> Tags

Tổng quan (Summary)

Tạo thẻ để phân loại khách sạn theo Vùng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Tên/Name: Tên Vùng

  • Mã/Code: Mã Vùng

  • Nút chức năng/Action:

o Sửa/Edit: Sửa thông tin Vùng

o Xóa/Delete: Xóa Vùng

o Xuất/Export: Export file excel hoặc PDF ra hết tất cả các thông tin setup trong General.

o Tạo/Create: Tạo mới trường thông tin Vùng

Tạo mới Thẻ (Create)

  • Mã/ Code: Nhập Mã của Vùng

  • Tên/Name: Nhập tên Vùng

  • Trạng thái/ Status: Trạng thái sử dụng

  • Mô tả/ Description: Nhập mô tả chi tiết cho Vùng

  • Thông tin mở rộng/ Extended Information: Update load hình ảnh.

=> Sau khi cập nhật các trường thông tin >> Gửi đi/Submit


Trang này có hữu ích ?