Tạo mới khách sạn (Create Property)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 2 phút để đọc

697 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo mới khách sạn (Create Property)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Admin Setting – Properties – Kích “Create”

Tổng quan (Summary)

Tạo mới thông tin khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Bao gồm các thông tin

[Basic Information] – Thông tin chung (1)

 • Logo: Logo của khách sạn/resort

 • Tình trạng/Status

 • Chuỗi/Chains: Chọn chuỗi mà khách sạn/resort thuộc về từ danh sách chuỗi

 • Loại/Hotel Type: Loại khách sạn/resort. Chọn từ danh mục loại

 • Mã/Code

 • Số sao/Star *

 • Tên/Name

 • Số Hotline

 • Số ĐT/Phone

 • Ngày bắt đầu hoạt động/Begin Date

 • Khu vực/Region

 • Mô tả/Description

[Address Information] – Thông tin địa chỉ (2)

 • Quốc gia/Country: Chọn từ danh mục quốc gia

 • Tỉnh thành/Province: Chọn từ danh mục tỉnh thành

 • Thành phố/City: Nhập thành phố

 • Đường/Street: Nhập tên đường

 • Mã bưu điện/Postal Code

 • Vị trí trên bản đồ/Location On Map

[Booking Information] – Thông tin đặt phòng (3)

 • Độ tuổi/Age Range: Khoảng độ tuổi

 • TripAdvisor: Đường link đánh giá của khách sạn/resort trên TripAdvisor

 • Quy định check-in/Check-in Description: Mô tả các thông tin check-in theo quy định của khách sạn

 • Quy định check-out/Check-out Description: Mô tả các thông tin check-out theo quy định của khách sạn

 • Quy định khác/Term and Condition: Nội dung các quy định khác của khách sạn

 • Địa chỉ email/Email Contact: Địa chỉ email của bộ phận đặt phòng, phục vụ hiển thị và lấy lên các mẫu biểu (nếu có)

 • Ghi chú/Direction Note

 • Email Image: Icon mail

[Extended Information] – Thông tin khác (4)

 • Tiền tệ/Currency: Đơn vị tiền tệ

 • Check-in Time: Giờ check-in

 • Check-out Time: Giờ check-out

[Media Information] – Thông tin truyền thông & quảng bá (5)

Tải video hoặc clip về khách sạn/resort phục vụ mục đích truyền thông và quảng bá hình ảnh

[Hotel Feature] – Thông tin tiện nghi (6)

 • Tiện nghi/Hotel Feature: Tích chọn các tiện nghi và tiện ích của khách sạn từ danh sách

 • Thẻ/ Tags: Phân biệt Vùng

[Payment Information] – Thông tin hình thức thanh toán (7)

 • Hình thức thanh toán/Payment Method: Hình thức thanh toán áp dụng của khách sạn/resort

 • Loại thẻ/Payment Card Type: Loại thẻ chấp nhận thanh toán của khách sạn/resort

[Bank Information] – Thông tin ngân hàng (8)

 • Chủ tài khoản/Beneficiary

 • Số tài khoản/Account Number

 • Tên ngân hàng/Bank Name

 • Địa chỉ/Bank Address

 • Mã Swift/Swift Code

 • Mã số thuế/Tax Number

[Property Contact] – Thông tin liên hệ (9)

 • General Director Name/Tên GM

 • General Director Email/Địa chỉ mail của GM

 • General Director Phone/Số ĐT của GM

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?