Tài khoản thu ngân (Account Cash Register)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

810 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã thu ngân (Account Cash Register)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Applications - PMS Configuration – Cashier – Account Cash Register

Tổng quan (Summary)

Danh mục khai báo các mã tài khoản thu ngân

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã thu ngân đã khai báo

 • ID thu ngân/Register ID: ID thu ngân

 • Tên/Name: Tên mã thu ngân

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã thu ngân

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã thu ngân

Thêm mới một mã thu ngân

Nhấn “Add” để thêm mới thông tin mã thu ngân

 • ID thu ngân/Register ID

 • Tên/Name: Tên mã thu ngân

 • Mật khẩu/Password

 • Xác nhận mật khẩu/Confirm Password

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã thu ngân khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?