Mã cảnh báo (Alert Code)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

688 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã cảnh báo (Alert Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - PMS Configuration – Alert Code

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã cảnh báo phục vụ cho chức năng Alert, hiển thị cảnh báo khi khách Check-in, Check-out và cập nhật thông tin đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã cảnh báo đã khai báo

 • Mã/Code: Mã cảnh báo

 • Mô tả/Description: Mô tả

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã cảnh báo

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã cảnh báo

   Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã cảnh báo

Thêm mới một mã cảnh báo

Nhấn “Add” để thêm mới thông tin mã cảnh báo

 • Mã/Code: Mã mã cảnh báo

 • Tên/Name: Tên mã cảnh báo

 • Mô tả/Description: Mô tả về mã cảnh báo

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã cảnh báo khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?