Gói dịch vụ (Package)

Hỗ trợ khách hàng

05/03/2021 - 3 phút để đọc

1431 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục gói dịch vụ (Package)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Package

Tổng quan (Summary)

Danh mục các gói dịch vụ đang áp dụng của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các gói dịch vụ tại khách sạn/resort

Tìm kiếm nhanh gói dịch vụ

 • Property: Chọn property cần tìm kiếm các gói dịch vụ

 • Loại gói dịch vụ/Package Type: Tìm theo loại của gói dịch vụ

 • Tên và Mã/Name & Code: Tên của gói dịch vụ & mã gói dịch vụ

Trường thông tin hiển thị của các gói dịch vụ

 • Loại gói dịch vụ/Package Type: bao gồm 3 loại

  • Include: Giá của gói dịch vụ đã bao gồm trong giá phòng

  • Exclude: Giá của gói dịch vụ chưa bao gồm trong giá phòng

  • Bookable: Gói dịch vụ cho phép đặt riêng trên đặt phòng

 • Cách tính/Calculation Rule: Cách tính giá của gói dịch vụ, bao gồm

  • Per Room: Tính theo từng phòng

  • Per Person: Tính theo từng khách áp dụng cho cả người lớn và trẻ em

  • Per Adult: Tính theo từng số khách người lớn

  • Per Child: Tính theo từng số khách trẻ em

  • Flat: Tính theo phí cố định

 • Tần suất đăng/Posting Rhythm: Tần suất đăng gói dịch vụ vào cửa sổ quản lý giao dịch chi tiêu của khách

  • Post Every Night: Đăng vào mỗi đêm khách lưu trú

  • Post on Arrival Night: Đăng vào đêm đầu tiên khách lưu trú

  • Post on Last Night: Đăng vào đêm cuối khách lưu trú

 • Ngày bắt đầu/Begin Sell Date: Ngày bắt đầu áp dụng của gói dịch vụ

 • Ngày kết thúc/End Sell Date:  Ngày kết thúc áp dụng của gói dịch vụ

 • Min Los: thời gian lưu trú tối thiểu

 • Transaction Code: mã giao dịch

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Update: Sửa thông tin gói dịch vụ

[Update Package Info] - Thông tin chi tiết của Package

Nhấn vào nút chỉnh sửa để điều chỉnh thiết lập cho package

Vào Tab Info

 • Code: Mã gói dịch vụ

 • Name: Tên gói dịch vụ

 • Sell Date: Chọn thời gian theo một khoảng thời gian cụ thể

 • Package Type: chọn loại gói dịch vụ (3 lựa chọn)

 • Mô tả/ Description: thông tin chi tiết về gói dịch vụ

 • Cách tính/Calculation Rule: chọn cách tính giá của gói dịch vụ (4 lựa chọn)

 • Tần suất đăng/Posting Rhythm: chọn tần suất đăng gói dịch vụ vào cửa sổ quản lý giao dịch chi tiêu của khách (3 lựa chọn)

 • Min Los: thời gian lưu trú tối thiểu

 • Max Los: thời gian lưu trú tối đa

 • Thông tin về F&B/ F&B Information: lựa chọn nếu gói dịch vụ liên quan đến thông tin nhà hàng cần để dự báo. (ăn sáng, ăn trưa, ăn tối)

Nhấn “Update” để lưu lại thông tin tạo mới cho gói dịch vụ

[Config Package Details] – Thiết lập giai đoạn giá cho Package

Nhấn vào nút chỉnh sửa để điều chỉnh thiết lập cho package

Nhấn “Create” để thêm mới một giai đoạn

 • Giá người lớn/Price Default: Đơn giá cho 1 người lớn

 • Giá trẻ em/Price Child: Đơn giá cho 1 trẻ em

 • Theo mùa/By Season: Giai đoạn tính theo mùa. Chọn từ danh sách mã mùa

 • Theo khoảng thời gian/By Date Range: Giai đoạn tính theo khoảng thời gian

 • Lưu/Save: Chọn để lưu lại thông tin cần tạo mới

 • Hủy/Cancel: Chọn để không lưu lại thông tin

Xóa một giai đoạn giá của Package

 • Nhấn vào biểu tượng xóa ở cuối dòng giai đoạn giá

 • Màn hình xác nhận xóa sẽ xuất hiện. Nhấn Confirm để xóa giai đoạn giá đó, nhấn Cancel để hủy việc xóa giai đoạn giá

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?