Thông tin liên hệ (Property Contact)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

700 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình thông tin liên hệ (Property Contact)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Settings – Property Contact

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các thông tin liên hệ của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • General Director Name/Tên GM

  • General Director Email/Địa chỉ mail của GM

  • General Director Phone/Số ĐT của GM

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?