Thanh toán công nợ (Pay Off)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

531 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thanh toán công nợ (Pay Off)

Đường dẫn (Open Link)

  1. Log in - Front Office - Account Receivable - Pay Debt - Chọn giao dịch công nợ - Nhấn “Pay Off

  2. Log in - Front Office - Account Receivable - Account - Nhấn ““ - Chọn “Post Payment” - Chọn giao dịch công nợ - Nhấn“Pay Off

Tổng quan (Summary)

Chức năng thêm mới các giao dịch thanh toán công nợ cho các khoản công nợ của khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin của giao dịch thanh toán:

  • Hình thức thanh toán/Payment Code: Chọn hình thức thanh toán của giao dịch

  • Số tiền/Amount: Hệ thống mặc định hiển thị tổng số tiền nợ của các hóa đơn đã chọn, người dùng có thể sửa lại tương ứng với số tiền khách trả và chỉ có thể nhập số tiền lớn hơn

  • Tham khảo/Reference: Nhập thông tin ghi chú và tham khảo. VD như số tài khoản của khách

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?