Check-in

Hỗ trợ khách hàng

24/02/2021 - 2 phút để đọc

1171 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Check-in khách (Checkin)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office- Reservation – Tab Arrival – Chọn đặt phòng - Nhấn “Check-in

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng thực hiện check-in cho khách lẻ và khách nhóm/đoàn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Check-in Individual Reservation] – Checkin khách lẻ

 1. Từ màn hình Quản lý đặt phòng (Reservation) – Tab Arrival:

 • Bước 1: Truy cập vào Reservation – Tab Arrival

 • Bước 2: Tìm kiếm mã đặt phòng hoặc mã hành trình cần check-in

 • Bước 3: Chọn mã đặt phòng tương ứng và nhấn nút “Check-in

2. Từ màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail) – Tab Detail

 • Bước 1: Truy cập vào màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail)

 • Bước 2: Nhấn nút “Check-in

3. Check-in cho từng khách chính và khách phụ:

Từ màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail) – Tab Guest

 • Bước 1: Truy cập vào màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail)

 • Bước 2: Chọn Tab Guest

Nếu chỉ muốn check in khách chính mà chưa check in các khách phụ thì có thể sử dụng nút Check-in trên ô khách chính (hình dưới).

→ check-in khách chính là trạng thái booking ghi nhận Inhouse (1/4) và vẫn có thể check-in từng khách phụ sau đó.( Hình dưới)

[Check-in Group Reservation] – Check-in khách nhóm/đoàn

 1. Từ màn hình Quản lý đặt phòng (Reservation) – Tab Arrival: Tương tự như check-in khách lẻ

 2. Từ màn hình Chi tiết hành trình (Itinerary Detail)

 • Bước 1: Truy cập vào Reservation – Tab Arrival

 • Bước 2: Tìm kiếm theo tên khách, mã đặt phòng hoặc mã hành trình cần check-in

 • Bước 3: Nhấn vào mã hành trình để truy cập màn hình Chi tiết hành trình (Itinerary Detail)

 • Bước 4: Tại màn hình Chi tiết hành trình (Itinerary Detail)

Lưu ý (Remarks)

 1. Chỉ những đặt phòng đã xếp phòng mới có thể thực hiện thao tác check-in

 2. Khi check-in, nếu phòng chưa sẵn sàng để giao cho khách (trạng thái khác Inspected), hệ thống sẽ hiển thị thông báo tình trạng phòng. Người dùng vẫn có thể cho phép khách check-in nếu chọn “OK” hoặc chọn “Cancel” để hủy thao tác check-in


Trang này có hữu ích ?