Thêm phụ phí (Add Fixed Charge)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 2 phút để đọc

587 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm phụ phí (Fixed Charge)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Chọn đặt phòng – Nhấn “Go to Billing” – Chọn “Fixed Charge

Tổng quan (Summary)

Khai báo thông tin các phụ phí sẽ được ghi nhận vào bill của khách. Căn cứ trên thông tin khai báo, hệ thống sẽ tự động post các dịch vụ khi thực hiện chạy đóng ngày

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các giao dịch phụ phí đã tạo của khách

 • Sổ chi tiêu/Folio: Sổ chi tiêu muốn thêm phụ phí

 • Mã giao dịch/Transaction Code: Chọn từ danh mục mã giao dịch

 • Số lượng/Qty.

 • Đơn giá/Unit Price

 • Thành tiền/Amount: Tổng tiền phụ phí = Số lượng * Đơn giá

 • Frequency: Cách tính phụ phí. Chọn cách thức post giao dịch, bao gồm:

  • Daily: Hàng ngày và cho phép chọn khoảng thời gian thuộc thời gian lưu trú của khách. Phụ phí sẽ được tự động post hàng ngày trong suốt khoảng thời gian đã chọn. Thời gian post sẽ là sau khi chạy End of Day

  • Arrival: Ngày đến. Phụ phí sẽ được post vào đêm ngày đến của khách. Thời gian post sẽ là sau khi chạy End of Day

  • Departure: Ngày đi. Phụ phí sẽ được post vào đêm trước ngày đi của khách. Thời gian post sẽ là sau khi chạy End of Day

 • Ngày/Time: Ngày khai báo phụ phí

 • Tham khảo/Reference: Nhập các ghi chú tham khảo

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của giao dịch, bao gồm Active và Inactive

Nhấn “Add Fixed Charge” để thêm mới các giao dịch phụ phí

Lưu ý (Remarks)

Có thể tạo nhiều fixed charge bằng cách kích “Add more fixed charge


Trang này có hữu ích ?