Tạo mới quỹ phòng cố định (Create Hard Block)

Hỗ trợ khách hàng

05/03/2021 - 2 phút để đọc

738 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo Hard Block Allotment (Create Hard Block)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Allotment – Tab Hard Block

Tổng quan (Summary)

Hard Block Allotment sẽ được tạo cho một DC, khi tạo chi tiết phòng cho HB Allotment thì số phòng này chỉ được sử dụng cho Hard Block Allotment này và cũng được trừ trực tiếp trong quỹ phòng.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Select Property: Chọn property muốn xem hoặc khai báo HB từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

 • Show Expired Allotment: Chọn để xem thông tin của các quỹ phòng hết hạn

 • Code & Name: Mã và Tên Hard Block

 • Distribution Channel: Kênh bán phòng được tạo Hard Block

 • Block Series: Mã Block Series của Opera để đồng bộ giới hạn phòng từ Opera

 • From: Ngày bắt đầu áp dụng của HB allotment

 • To: Ngày kết thúc áp dụng của HB allotment

 • Nút chức năng/Action:

  • Create: Tạo mới một HB allotment

  • Config Rate: Nhấn để chọn các mã giá phòng muốn thiết lập cho HB

  • Sửa/Update: Sửa thông tin HB Alloment

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin HB Alloment

[Create Hard Block Allotment] - Tạo Hard Block Allotment

 • Nhấn vào nút Create để tạo mới một HB allotment

 • Nhập vào các thông tin được yêu cầu khai báo: Code, Name, Block Series, From - To, Distribution Channel

 • Create: Nhấn vào để tạo mới HB Allotment

 • Cancel: Nhấn vào để hủy việc tạo mới HB Allotment

[Delete Hard Block Allotment] - Xóa Hard Block Allotment

Chọn vào biểu tượng xóa của HB Allotment cần xóa

Chọn vào Confirm tại cửa sổ xác nhận nếu muốn xác nhận xóa hoặc chọn vào Cancel để hủy việc xóa

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?