Quỹ phòng của kênh bán phòng (Allotment of DC)

Hỗ trợ khách hàng

19/10/2020 - 3 phút để đọc

1116 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Khai báo Allotment cho từng DC

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Allotment – Tab Allotment - Kích vào tên Allotment Group

Tổng quan (Summary)

Khai báo tùy biến Allotment cho từng DC

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1. Tạo Allotment của DC

Xác định Allotment cần tạo sẽ nằm trong Allotment group nào, sau đó Add DC vào Allotment Group.

2. Xóa Allotment của DC

Để xóa một Allotment của DC người dùng chọn vào biểu tượng xóa của DC trong trang Allotment

3. [Tab Info] - Cập nhật và thêm mới chi tiết trong allotment của DC

Nhấn vào biểu tượng cập nhật để cập nhật thông tin của một Allotment DC

3.1. Cập nhật thông tin allotment của DC:

 • Ở màn hình cập nhật allotment của DC người dùng có thể thay đổi Tên allotment, Khoảng thời gian hiệu lực của allotment, Hotel/Villa per Day, Total Hotel/Villa.

 • Nhấn Update để lưu lại thông tin cần cập nhật

 • Nhấn Cancel để hủy việc thay đổi và trở về trang trước đó.

3.2. Thiết lập Rate cho allotment:

 • Chọn Rate cần thêm vào cho allotment đó.

 • Nhấn Submit để lưu lại thông tin Rate cần thiết lập cho DC

 • Nhấn Cancel để hủy việc thiết lập Rate và trở về màn hình trước đó

4. [Tab Details Config] - Thiết lập chi tiết Allotment của DC

4.1. Thiết lập Cut Off Days

Người dùng chỉ có thể đặt được phòng khi: ngày đặt phòng < ngày check in – Cut Off Day của ngày đó

Chọn biểu tượng tạo nhanh của Cut Off Day

 • Cut Off Day: Số ngày để hết hạn xác nhận đơn đặt phòng

 • By Season: Chọn khoảng thời gian áp dụng Cut Off Day theo mùa vụ

 • By Range of date: Chọn hoảng thời gian áp dụng theo một khoảng thời gian cụ thể

 • Save: Chọn để lưu lại thông tin cần tạo mới

 • Cancel: Hủy không lưu lại thông tin

Sau khi tạo Cut Off Day

4.2. Thiết lập Max Villa/Hotel/Room Type Number

Tồn tại 2 tầng chặn lượng phòng tối đa ở phần này:

 1. Theo quy mô phòng ks/ villa:

 • Max Villa Number: Số villa tối đa

 • Date: Chọn một khoảng thời gian cụ thể

 • Chọn ngày trong tuần được áp dụng

 • Nhấn Save để thiết lập thông tin về Max Villa Number

2. Theo quy mô từng loại phòng:

Để tạo mới một chi tiết của allotment cho từng loại phòng ta chọn vào Update Details

Nhập các thông tin chi tiết của giai đoạn:

 • Max Number Of Room: Số lượng phòng tối đa được bán

 • Khoảng ngày/Date: Khoảng thời gian áp dụng

 • Day of Week: Chọn các ngày áp dụng trong tuần

 • Thêm giai đoạn/Add Date Range: Nhấn để thêm một giai đoạn áp dụng

 • Loại phòng/Room Type: Chọn các loại phòng áp dụng cho giai đoạn

 • Save: Chọn để lưu lại chi tiết allotment cần thiết lập

4.3. Xóa một chi tiết của allotment DC

 • Chọn vào biểu tượng xóa hiển thị tại detail cần xóa

4.4. Cập nhật nhanh một chi tiết của allotment DC

Chọn vào biểu tượng cập nhật nhanh sau tên room type để cập nhật nhanh một chi tiết theo room type của allotment DC

4.5. Lọc thông tin tìm kiếm trong màn hình chi tiết

 • Hệ thống hỗ trợ lọc thông tin allotment theo room type bằng cách chọn loại room type cần lọc

 • Clear all filter: Xóa tất cả việc lọc dữ liệu

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?