Gán gói dịch vụ vào rate code (Assign Packages)

Hỗ trợ khách hàng

15/03/2021 - 3 phút để đọc

773 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Gói dịch vụ của mã giá phòng (Tab Package)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan – Chọn công cụ chỉnh sửa Rate – Tab Packages

Tổng quan (Summary)

Đóng/mở bán các gói dịch vụ theo rate code

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Assign New Package] – Thêm Package mới cho Rate

Để thêm 1 hay nhiều gói dịch vụ vào cho Rate, người dùng có thể tích vào các ô phía trước mã gói dịch vụ để thêm các gói dịch vụ vào Rate.

Danh sách các gói dịch vụ chưa áp dụng cho Rate

 • Mã/Code: Mã của gói dịch vụ

 • Tên/Name: Tên của gói dịch vụ

 • Loại/Package Type: Loại gói dịch vụ, bao gồm 3 loại

  • Include: Giá của gói dịch vụ đã bao gồm trong giá

  • Exclude: Giá của gói dịch vụ chưa bao gồm trong giá

  • Bookable: Gói dịch vụ cho phép đặt thêm

 • Cách tính/Calculation Rule: Cách tính giá của gói dịch vụ, bao gồm

  • Per Room: Tính theo từng phòng

  • Per Person: Tính theo từng khách áp dụng cho cả người lớn và trẻ em

  • Per Adult: Tính theo từng số khách người lớn

  • Per Child: Tính theo từng số khách trẻ em

 • Tuần suất đăng/Posting Rhythm: Tuần suất đăng gói dịch vụ vào cửa sổ quản lý giao dịch chi tiêu của khách

  • Post Every Night: Đăng vào mỗi đêm khách lưu trú

  • Post on Arrival Night: Đăng vào đêm đầu tiên khách lưu trú

  • Post on Last Night: Đăng vào đêm cuối khách lưu trú

 • Số ngày ở tối thiểu/Min LOS (Length Of Stay): Số ngày ở tối thiểu đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Số ngày ở tối đa/Max LOS (Length Of Stay): Số ngày ở tối đa đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Đường đẫn/Link: Nhấn chọn vào biểu tượng (blue star) dẫn để đi đến màn hình package chi tiết

[Add/Remove Package] – Gán/Gỡ Package cho Rate

User chỉ cần thực hiện kiểm tra nếu không có sự khác biệt (thêm/bớt) giữa các gói dịch vụ được gán cho rate global và rate tại cơ sở

Để gán/gỡ một package cho Rate, người dùng sẽ chuyển trạng thái của package sang mở hoặc tắt.

Danh sách các gói dịch vụ đang áp dụng

Hiển thị danh sách tất cả các gói dịch vụ đã được khai báo của khách sạn/resort

 • Mã/Code: Mã của gói dịch vụ

 • Tên/Name: Tên của gói dịch vụ

 • Loại/Package Type: Loại gói dịch vụ, bao gồm 3 loại

  • Include: Giá của gói dịch vụ đã bao gồm trong giá

  • Exclude: Giá của gói dịch vụ chưa bao gồm trong giá

  • Bookable: Gói dịch vụ cho phép đặt thêm

 • Cách tính/Calculation Rule: Cách tính giá của gói dịch vụ, bao gồm

  • Per Room: Tính theo từng phòng

  • Per Person: Tính theo từng khách áp dụng cho cả người lớn và trẻ em

  • Per Adult: Tính theo từng số khách người lớn

  • Per Child: Tính theo từng số khách trẻ em

 • Tuần suất đăng/Posting Rhythm: Tuần suất đăng gói dịch vụ vào cửa sổ quản lý giao dịch chi tiêu của khách

  • Post Every Night: Đăng vào mỗi đêm khách lưu trú

  • Post on Arrival Night: Đăng vào đêm đầu tiên khách lưu trú

  • Post on Last Night: Đăng vào đêm cuối khách lưu trú

 • Đã chọn/Is Assigned: Cột thông tin cho biết gói dịch vụ đã được gán cho mã giá phòng hay chưa

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?