Thông tin đặt phòng (Booking Info)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

641 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình thông tin đặt phòng (Booking Info)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Settings – Booking Info

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các thông tin về đặt phòng của khách sạn/resort phục vụ lấy lên các mẫu in hoặc các hệ thống có kết nối với hệ thống PMS

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • TripAdvisor: Đường dẫn của khách sạn/resort trên TripAdvisor

  • Quy định check-in/Check-in Description: Mô tả các thông tin check-in theo quy định của khách sạn

  • Quy định check-out/Check-out Description: Mô tả các thông tin check-out theo quy định của khách sạn

  • Quy định khác/Term and Condition: Nội dung các quy định khác của khách sạn

  • Ghi chú/Direction Note

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?