Quản lý nhóm đồ giặt (Item Group Management)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

716 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục nhóm đồ giặt (Item Group Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Item Group Management

Tổng quan (Summary)

Danh mục các nhóm mặt hàng giặt ủi

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các nhóm mặt hàng giặt ủi đã khai báo

  • Mã/Code: Mã nhóm mặt hàng

  • Tên/Name: Tên nhóm mặt hàng

  • Mô tả/Description: Mô tả về nhóm mặt hàng

  • Nút chức năng/Action:

    • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

    • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã đồ giặt

Thêm mới thủ công: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã đồ giặt

Mã/Code: Mã nhóm mặt hàng

  • Tên/Name: Tên nhóm mặt hàng

  • Mô tả/Description: Mô tả về nhóm mặt hàng

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?