Cấu hình chi tiết giá phòng (Config Rate Detail)

Hỗ trợ khách hàng

22/10/2020 - 2 phút để đọc

161 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Chi tiết giá phòng (Details Config)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan – Chọn công cụ chỉnh sửa Rate – Tab Details Config

Tổng quan (Summary)

Khai báo các thông tin chi tiết của mã giá phòng như loại phòng, giá, giai đoạn….

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Details Config List] – Danh sách chi tiết về các giai đoạn áp dụng mã giá

 • Từ ngày/From: Ngày bắt đầu áp dụng

 • Đến ngày/To: Ngày kết thúc áp dụng

 • Ngày trong tuần/Weekdays: Những ngày trong tuần áp dụng

 • Mã mùa/Season: Mã mùa áp dụng

 • Loại phòng/Room Type: Loại phòng áp dụng

 • Giá phòng/Amount Config: Chi tiết đơn giá phòng theo số lượng khách tương ứng

 • Nút chức năng:

  • Thêm/Create: Nhấn để thêm mới một giai đoạn giá

  • Lưu giá/Generate: Nhấn để áp dụng giá cho hệ thống Reservation System

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa một giai đoạn giá

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa một giai đoạn giá

[Create Detail Config] – Thêm mới giai đoạn giá

Đối với các Rate Code đã được thiết lập kế thừa tại bộ Rate Global, user có thể không cần thực hiện cấu hình detail nhưng cần kiểm tra lại detail của các rate code vừa được distribute về khách sạn/resort

Nhấn “Create” để thêm mới một giai đoạn giá

 • 1 Adult: Nhập giá phòng cho 1 khách ở

 • 2 Adult: Nhập giá phòng cho 2 khách ở

 • 1 Child: Giá phòng cho em bé

 • Extra Adult: Giá cho extra 1 người lớn

 • Extra Child: Giá cho extra 1 em bé không giường phụ

 • Add Adult: Nhấn vào thêm giá cho 3 người lớn, 4 người lớn,…

 • Add Child: Nhấn vào để thêm giá cho 2 trẻ em, 3 trẻ em,…

 • By Season: Chọn khoảng thời gian áp dụng cho giá theo mùa vụ

 • By Range of date: Chọn thời gian theo một khoảng thời gian cụ thể

 • Please select room type: Chọn loại phòng được áp dụng cho giá chi tiết

Nhấn “Save” để lưu lại thông tin tạo mới một giai đoạn giá

Lưu ý (Remarks)

Generate Rate Plan: Sau khi cập nhật bảng giá chi tiết, để giá mới có hiệu lực người dùng phải nhấn vào nút Generate


Trang này có hữu ích ?