Kênh bán phòng (Distribution Channel)

Hỗ trợ khách hàng

05/03/2021 - 2 phút để đọc

1236 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục kênh bán phòng (Distribution Channel)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Distribution Channel

Tổng quan (Summary)

Danh mục các kênh bán phòng chính của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách kênh bán phòng đã khai báo

 • Mã và Tên/Code & Name: Mã và tên của kênh bán phòng

 • Loại/Type: Loại của kênh bán phòng

 • Mô tả/Description: Mô tả

 • Được tạo bởi/Created by: Kênh bán phòng được tạo bởi

 • Được cập nhật bởi/Updated by: Kênh bán phòng được cập nhật bởi

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa thông tin của một kênh bán phòng

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một một kênh bán phòng

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm nhanh mã giá phòng đã khai báo trong hệ thống theo:

 • Mã kênh bán phòng/DC Code

 • Loại/Type: Loại của kênh bán phòng

[Create Distribution Channel] - Thêm mới mã kênh bán phòng

 • Nhấn vào nút Create để tạo mới một Distribution Channel

 • Nhập vào các thông tin:

  • Mã/Code

  • Tên/Name

  • Mô tả/Description

  • Loại/Type: Loại của kênh bán phòng. Chọn từ danh sách các loại có sẵn

  • Thẻ/Tag: Thẻ tên cho mã giá phòng

[Mapping Distribution Channel] - Thêm mới mã kênh bán phòng

 • Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa của DC từ màn hình DC chủ

 • Nhấn vào Tab Mapping Property – Room – Rate

 • Mapping Property: Tại tab Property người dùng có thể thay đổi trạng thái bật (mapping) hoặc tắt (không mapping) để thiết lập việc DC có quyền bán phòng cho property nào.

 • Mapping Rate: Tại tab Rate Code người dùng có thể thay đổi trạng thái bật (mapping) hoặc tắt (không mapping) để thiết lập việc DC được phép bán/không bán những Rate nào của property đang được config

 • Mapping Room Type: Tại tab Room Type người dùng có thể thay đổi trạng thái bật (mapping) hoặc tắt (không mapping) để thiết lập việc DC được phép bán/không được bán những loại phòng nào của property được config

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một kênh bán phòng khỏi danh mục, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?