Dịch vụ giặt ủi (Service of Laundry)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

660 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục dịch vụ giặt ủi (Services Of Laundry)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Services of Laundry

Tổng quan (Summary)

Danh mục các dịch vụ giặt ủi mà khách sạn/resort hiện có

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các dịch vụ giặt ủi đã khai báo

Mã/Code: Mã dịch vụ

Tên/Name: Tên dịch vụ

Mô tả/Description: Mô tả chi tiết dịch vụ

Giá vốn/Cost: Giá vốn của dịch vụ

Cam kết dịch vụ/SLA: Thời gian thực hiện dịch vụ cam kết. Tính bằng phút

  • Nút chức năng/Action:

    • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

    • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã dịch vụ giặt ủi

Thêm mới thủ công: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã dịch vụ

  • Mã/Code: Mã dịch vụ

  • Tên/Name: Tên dịch vụ

  • Mô tả/Description: Mô tả

  • Giá vốn/Cost: Giá vốn của dịch vụ

  • Cam kết dịch vụ/SLA: Thời gian thực hiện dịch vụ cam kết. Tính bằng phút

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?