Quản lý danh mục đồ giặt (Item Management)

Hỗ trợ khách hàng

02/03/2021 - 1 phút để đọc

875 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục đồ giặt (Item Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Item Management

Tổng quan (Summary)

Danh mục đồ giặt và các mặt hàng giặt ủi

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã giảm giá giặt ủi đã khai báo

 • Mã/Code: Mã mặt hàng

 • Tên/Name: Tên mặt hàng

 • Công việc/Jobs of Laundry: Các công việc gắn với đồ giặt

 • Nhóm đồ giặt/Item Group

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã đồ giặt

Thêm mới thủ công: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã đồ giặt

 • Mã/Code: Mã mặt hàng

 • Tên/Name: Tên mặt hàng

 • Thứ tự/Order: Thứ tự hiển thị

 • Trọng lượng/Weight: Trọng lượng của đồ giặt

 • Đơn vị tính/Unit: Đơn vị tính trọng lượng

 • Mô tả/Description: Mô tả về đồ giặt

 • Bộ phận/Department: Mã bộ phận phụ trách

 • Thông tin công việc và giá tương ứng/Jobs + Item:

  • Tên/Name: Tên của công việc

  • Cam kết dịch vụ/SLA: Thời gian thực hiện dịch vụ cam kết. Tính bằng phút

  • Đơn giá/Cost

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?