Tạo nhóm giao dịch công nợ (Create Batch)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

396 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo nhóm giao dịch công nợ (Create Batch)

Đường dẫn (Open Link)

  1. Log in - Front Office - Account Receivable - Pay Debt - Chọn giao dịch công nợ - Nhấn “Create Batch

  2. Log in - Front Office - Account Receivable - Account - Nhấn ““ - Chọn “Post Payment” - Chọn giao dịch công nợ - Nhấn “Create Batch

Tổng quan (Summary)

Chức năng cho phép nhóm các phiếu công nợ của một tài khoản thành một phiếu tổng phục vụ gửi thông báo nợ đến khách (thường sử dụng cho công ty hoặc đại lý du lịch) hoặc để tất toán đồng thời

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Bước 1: Trên màn hình Post Payment tìm kiếm tài khoản muốn gom nhóm công nợ

Bước 2: Nhấn “Create Batch

Bước 3: Nhập thông tin ghi chú cho giao dịch

Bước 4: Nhấn “Submit

Hệ thống sẽ tự động phát sinh một phiếu tổng nợ các các thông tin nợ là tổng cộng của các giao dịch công nợ đã chọn

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?