User Profile (Hồ sơ người dùng)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 1 phút để đọc

485 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý tài khoản người dùng (User Profile)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Main – Account – Profile

Tổng quan (Summary)

Profile: Màn hình quản lý các thông tin cá nhân của người dùng

Change Password: Thay đổi mật khẩu

Document Export: Theo dõi việc xuất tài liệu của người dùng

Màn hình (Screen) - Profile

Trường thông tin (Fields Description)

[Basic Information] – Thông tin chung

 • Tải hình/Upload: Tải hình đại diện của người dùng. Chỉ định dạng .jpeg

 • Tên/First Name: Tên người dùng

 • Họ/Last Name: Họ của người dùng

 • Email: Địa chỉ email của người dùng

 • Giới tính/Gender

 • Số ĐT/Phone Number

 • Ngày sinh/Date Of Birth

Màn hình (Screen) - Change Password

Trường thông tin (Fields Description)

[Change Password] – Thay đổi mật khẩu

 • Old Password: Mật khẩu cũ

 • New Password: Mật khẩu mới

Màn hình (Screen) - Document Export

Trường thông tin (Fields Description)

[Document-Exports] – Những tài liệu đã xuất

 • #: Số thứ tự

 • Name/Tên: Tài liệu người dùng đã xuất

 • Created at/Ngày tạo: Ngày xuất tài liệu

 • Status/Trạng thái

 • Action/Hoạt động

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?