Side Tool Bar (Thanh công cụ)

Hỗ trợ khách hàng

15/03/2021 - 2 phút để đọc

1746 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Side Tool Bar (Thanh công cụ)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Main- Tool Bar

Tổng quan (Summary)

Thanh công cụ bên dưới góc trái màn hình ngay sau khi đăng nhập.Bao gồm các mục thông tin tổng quan về hệ thống như: Thông báo, các ứng dụng trong hệ thống, chuyển đổi ngôn ngữ của hệ thống, các tài liệu liên quan đến hệ thống và hồ sơ thông tin người dùng

Màn hình (Screen) - Profile

Trường thông tin (Fields Description)

[Basic Information] – Thông tin chung

 • NOTIFICATION: Nhấn vào để xem các thông báo liên quan đến hệ thống

 • APPLICATIONS: Nhấn để tìm kiếm và chọn các ứng dụng nằm trong hệ thống

 • LANGUAGESS: Nhấn để chuyển đổi ngôn ngữ phù hợp với người dùng. Hiện hệ thống đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ chính là tiếng Việt và tiếng Anh

 • HELP & POLICY: Nhấn để xem các hỗ trợ và chính sách của hệ thống, cụ thể:

  • PMS Documentation: Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của phần mềm.

  • What’s new: Các thông tin mới nhất và các bài viết nổi bật của phần mềm trên website của hệ thống

  • Keyboard Shortcuts: Chức năng phím tắt trên hệ thống

  • About PMS: Giới thiệu thông tin chung về phần mềm

  • Terms of User: Các điều khoản của người dùng liên quan đến hệ thống

  • Privacy Policy: Các chính sách bảo mật liên quan đến hệ thống

 • PROFILE: Màn hình quản lý các thông tin cá nhân của người dùng, cụ thể:

  • Profile: Màn hình quản lý các thông tin cá nhân của người dùng

Tải hình/Upload: Tải hình đại diện của người dùng. Chỉ định dạng .jpg

Tên/First Name: Tên người dùng

Họ/Last Name: Họ của người dùng

Email: Địa chỉ email của người dùng

Giới tính/Gender

Số ĐT/Phone Number

Ngày sinh/Date Of Birth

 • Change Password: Thay đổi mật khẩu của người dùng

History: Chọn Show history để xem lịch sử thay đổi mật khẩu

Document Export: Theo dõi việc xuất tài liệu của người dùng

Danh sách các tài liệu trong hệ thống mà người dùng đã tải về

#: Số thứ tự

Name/Tên: Tài liệu người dùng đã tải

Created at/Ngày tạo: Ngày tải tài liệu

Status/Trạng thái: Các trạng thái thể hiện việc tải tài liệu như tải xuống thành công hay bị lỗi hoặc đang xử lý..

Action/Nút chức năng: Chọn biểu tượng (blue star) để thực hiện tải về máy tính của người dùng

 • Log out: Nhấn để đăng xuất tài khoản ra khỏi hệ thống.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?