Tầng (Floor)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

796 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục tầng (Floor)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Floor

Tổng quan (Summary)

Danh mục các tầng của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các tầng đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã tầng

 • Tên/Name: Tên tầng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một tầng

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một tầng

Thêm mới một tầng

 • Mã/Code: Mã tầng

 • Tên/Name: Tên tầng

 • Mô tả/Description: Mô tả về tầng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của tầng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã tầng khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?