Giảm giá giặt ủi (Discount of Laundry)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

601 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã giảm giá (Discount Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Discount of Laundry

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã giảm giá áp dụng cho dịch vụ giặt ủi

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã giảm giá giặt ủi đã khai báo

 • Mã/Code: Mã giảm giá

 • Tên/Name: Tên mã giảm giá

 • Mô tả/Description: Mô tả

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã giảm giá

Thêm mới: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã giảm giá

 • Mã/Code: Mã giảm giá

 • Tên/Name: Tên mã giảm giá

 • Mô tả/Description: Mô tả

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?