Công việc khác (Extra Jobs)

Hỗ trợ khách hàng

02/03/2021 - 1 phút để đọc

597 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục công việc khác (Extra Jobs)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Extra Jobs

Tổng quan (Summary)

Danh mục các công việc khác liên quan đến yêu cầu giặt ủi

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các công việc khác đã khai báo

 • Mã/Code: Mã công việc khác

 • Tên/Name: Tên công việc khác

 • Mô tả/Description: Mô tả

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã công việc khác

Thêm mới thủ công: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã công việc khác

 • Mã/Code: Mã công việc khác

 • Tên/Name: Tên công việc khác

 • Mô tả/Description: Mô tả

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?