Thêm giao dịch (Add Charge)

Hỗ trợ khách hàng

24/02/2021 - 1 phút để đọc

910 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm giao dịch (Charge)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Chọn đặt phòng – Nhấn biểu tượng “Billing” – Nhấn “Charge” - Nhập thông tin đăng nhập thu ngân

Tổng quan (Summary)

Chức năng thêm mới các giao dịch phát sinh dịch vụ vào bill của khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Sổ chi tiêu/Folio: Folio hiện hành cần ghi nhận dịch vụ. Người dùng có thể chọn lại folio muốn thêm giao dịch

Mã giao dịch/Transaction Code: Chọn mã giao dịch tương ứng với dịch vụ khách sử dụng từ danh mục mã giao dịch

Đơn giá/Price: Nhập đơn giá của giao dịch khách sử dụng

Số lượng/Quantity: Nhập số lượng cho giao dịch khách sử dụng

Thành tiền/Sub Amount: Hệ thống sẽ tự động tính số tiền cho một lần dịch vụ khách sử dụng = Đơn giá * Số lượng

Ghi chú/Reference: Ghi chú những điều cần lưu ý (nếu có)

Nhấn “Post“ để thêm giao dịch vào folio

Lưu ý (Remarks)

Các khoản dịch vụ phát sinh của khách sẽ hiển thị số dương trên bill của khách


Trang này có hữu ích ?