Hạng phòng (Room Class)

Hỗ trợ khách hàng

14/04/2020 - 2 phút để đọc

664 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục hạng phòng (Room Class)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Room Class

Tổng quan (Summary)

Danh mục các hạng phòng của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các hạng phòng đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã hạng phòng

 • Tên/Name: Tên hạng phòng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của hạng phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một hạng phòng

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một hạng phòng

Thêm mới một hạng phòng

Người dùng có thể nhập thêm mới các hạng phòng hoặc import từ file excel

Thêm/Add: Nhập tay thông tin hạng phòng mới

 • Mã/Code: Mã hạng phòng

 • Tên/Name: Tên hạng phòng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của hạng phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Mô tả/Description: Mô tả về hạng phòng

Import: Thêm mới bằng cách import từ file excel.

 • Bước 1: Nhấn “Template” để tải mẫu file excel về máy

 • Bước 2: Nhập danh sách các hạng phòng cần thêm mới vào file excel

 • Bước 3: Lưu file excel

 • Bước 4: Nhấn “Import” và chọn file excel vừa lưu để thực hiện import

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một hạng phòng khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?