Bộ phận buồng phòng (House Keeping.)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 4 phút để đọc

469 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

House Keeping

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> House Keeping

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng phục vụ công việc của cấp quản lý, quản lý có thể theo dõi, cập nhật tất cả thông tin các công việc của tất cả các nhân viên.

Sẽ có 4 mục chính trong House Skeeping:

 1. Team’s Task List

 2. Other task

 3. Clear list

 4. Discrepancies

1. Màn hình thuộc Team’s Task List (Screen)

 • Click vào biểu tượng (1) chọn Ca/Shift. Ở màn hình này người Quản lý có thể thấy được toàn bộ các ca Trực của Nhân viên.

 • Sau khi thực hiện chọn Ca/Shift, app sẽ hiển thị toàn bộ các công việc theo ca đã chọn của nhân viên, theo từng Trạng thái của công việc

Trường thông tin (Fields Description)

 • 4 trạng thái phòng, mối trạng thái đi kèm con số thể hiện Tổng số phòng cần làm.

o To Do: Cần thực hiện

o In Progress: Đang thực hiện

o On Hold: Tạm dừng dọn phòng

o Done: Hoàn thành

Quản lý có thể thực hiện

 • Chọn một nhiệm vụ bất kỳ ở trạng thái ‘To Do’ hệ thống hiển thị màn hình Chi tiết nhiệm của Nhân viên

 • Quản lý có thể di chuyển nhanh những nhiệm vụ sang những Trạng thái khác nhau:

o Trong cột “To do” Quản lý muốn NV không dọn phòng Phòng “1106”này vì nhận được thông báo “Service Refuse”, vì thế sẽ bấm nhanh vào nút On-Hold >> App sẽ chuyển nhiệm vụ sang Cột “On-Hold”, đồng thời số lượng ở “To Do” giảm đi 1, On-Hold tăng lên 1. Chi tiết cách làm như hình bên dưới:

o Trong cột “On-Hold”, Quản lý click vào “Tiếp tục/Resum” >> chuyển nhiệm vụ về cột “Inprogress”, số lượng nhiệm vụ sẽ có sự thay đổi.

o Đối với nhiệm vụ ở trạng thái “Done” chỉ được theo dõi không được phép chỉnh sửa.

 • Quản lý cũng được phép Post Minibar thoe hướng dẫn chi tiết “Tại đây”

2. Màn hình thuộc Other task (Screen)

 • Quản lý nhiệm vụ nội bộ của bộ phận buồng phòng và nhiệm vụ của bộ phận Runner.

  Đối với nhiệm vụ của bộ phận Rnuner và nhiệm vụ nội bộ của Housekeeping sau khi được giao nhiệm vụ trên WEB của bộ phận sẽ hiển thị ở mục “Other Task”.

Trường thông tin (Fields Description)

 • Để biết chi tiết nhiệm vụ của Other task >> thực hiện click vào task >> Mô tả chi tiết của task.

 • Ở màn hình này Quản lý có thể update lại Other task của nhân viên.

3. Màn hình thuộc Clear Task (Screen)

 • Màn hình này giúp cho Quản lý kiểm soát được các phòng Nhân viên HK đã dòn phòng xong kéo sang Done, và kiểm tra những phòng trống để đám bảo phòng thực sự đã sạch và đủ đồ dùng chưa.

Trường thông tin (Fields Description)

Quản lý đi kiểm tra phòng sẽ thực hiện các thao tác như sau:

(1) Tick chọn phòng thực hiện kiểm tra >> (2) Inspected >> (3) Chọn trạng thái sau khi kiểm tra phòng >> (4) Save

Sau khi thực hiện Save >> Nếu chọn các trạng thái khác Clean thì trạng thái HK sẽ có màu khác với màu Xanh ban đầu.

Những trường hợp như Dirty, Quản lý muốn Nhân viên HK dọn lại sẽ thực hiện thao tác chuyển trạng thái như sau:

(1) Click vào nhiệm vụ >> (2) Cick vào trạng thái >> (3) chọn Trạng thái >> (4) Save

4. Màn hình thuộc Discrepancies (Screen)

Màn hình này giúp quản lý trạng thái phòng có khách và phòng trống cho nhân viên HouseKeeping log lại lí do cũng như trạng thái phòng thực tế so với dữ liệu từ bên FO.

Trường thông tin (Fields Description)

 • Room No: Số phòng

 • Room type: Loại phòng

 • Discrepancies status: Trạng thái kiểm tra phòng của Quản lý

 • FO status: Trạng thái kiểm tra phòng của FO.

Trường hợp Quản lý đi kiểm tra thấy phòng FO ghi nhận là VAC (Phòng trống), nhưng thực tế khách vẫn còn ở, sẽ thực hiện chuyển đổi trạng thái như sau:

(1) CLick chọn vào phòng cần đổi trạng thái >> (2) Cập nhật tình trạng kiểm tra thực tế và Note nguyên nhân (Note bắt buộc nhập) >> (3) Update/ Cập nhật >> (4) Cột Discrepancies status sẽ được cập nhật .


Trang này có hữu ích ?