Quản lý ca làm việc (Shift Management)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

703 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách ca buồng phòng (Shift Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Configuration – Shift Management

Tổng quan (Summary)

Khai báo các ca làm việc của bộ phận buồng phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các ca làm việc đã khai báo

 • Tên/Name: Tên ca làm việc

 • Từ giờ/From Time: Giờ bắt đầu ca

 • Đến giờ/To Time: Giờ kết thúc ca

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của ca làm việc. Bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã mùa

  • Xóa: Nhấn để thực hiện xóa một một mã mùa

Thêm mới ca làm việc

Thêm/Add: Nhập tay thông tin ca làm việc mới

 • Tên/Name: Tên ca làm việc

 • Từ giờ/From Time: Giờ bắt đầu ca

 • Đến giờ/To Time: Giờ kết thúc ca

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?