Phòng họp (Meeting Room)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 2 phút để đọc

848 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục phòng họp (Meeting Room)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Meeting Room

Tổng quan (Summary)

Danh mục các phòng họp của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các phòng họp đã khai báo

 • Tên phòng họp/Room Name: Tên phòng họp

 • Sức chứa tối đa/Maximum Capacity: Sức chứa tối đa của phòng họp

 • Loại sự kiện/Space Type: Các loại sự kiện mà có thể sử dụng phòng họp, VD: Event, Meeting, Wedding…

 • Cách bài trí/Setup Style: Hiển thị số lượng khách tối đa tùy theo từng cách bái trí và sắp xếp bàn. Mỗi cách bài trí là một cột thông tin

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng họp, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Hiển thị phòng họp đã ngưng sử dụng/Show Inactive Meeting Room: Kích để hiển thị cả các phòng họp đã ngưng hoạt động (Inactive)

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của phòng họp

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một phòng họp

[Add] - Thêm mới phòng họp

[Basic Information] – Thông tin chung

 • Tên phòng họp/Room Name: Tên phòng họp

 • Mô tả/Description: Mô tả về phòng

 • Loại sự kiện/Space Type: Các loại sự kiện mà có thể sử dụng phòng họp, VD: Event, Meeting, Wedding…

 • Vật dụng/Amenities: Danh sách các vật dụng có trong phòng họp

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

[Extended Information] – Thông tin khác

 • Sức chứa tối đa/Maximum Capacity: Sức chứa tối đa của phòng họp

 • Đơn vị tính/Square Unit Type: Đơn vị tính diện tích của phòng

 • Diện tích phòng/Room Size: Diện tích của phòng

 • Chiều rộng/Width: Chiều rộng của phòng họp theo đơn vị tính chọn ở trên

 • Chiều dài/Length: Chiều dài của phòng họp theo đơn vị tính chọn ở trên

 • Chiều cao trần/Ceiling Height: Chiều cao trần của phòng họp theo đơn vị tính chọn ở trên

 • Khu vực/Area: Khu vực

 • Tòa nhà/Block

 • Tầng/Floor

[Media Information] – Clip và video về loại phòng: Upload các clip và video về loại phòng lên

[Setup Style] – Kiểu bài trí và nhập sức chứa tương ứng

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một phòng họp khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?