Tìm kiếm đặt phòng (Master Search)

Hỗ trợ khách hàng

23/02/2021 - 2 phút để đọc

842 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tìm kiếm đặt phòng (Master Search)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Nhấn tổ hợp phím “Ctrl + Space

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép tìm kiếm và truy cập thông tin của đặt phòng ở mọi thời điểm và bất cứ đâu trong phân hệ Front Office và không phụ thuộc vào tình trạng của của đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm đặt phòng theo các yếu tố sau:

 • Mã nhóm/IT No.: Mã hành trình. Mã được liên kết với màn hình chi tiết của mã hành trình

 • Mã đặt phòng/Conf. No.: Mã đặt phòng

 • Opera ID: Mã của đặt phòng trên hệ thống Opera

 • Họ tên/Guest Name: Tên khách lưu trú

 • Số phòng/In-house Room: Số phòng khách ở

 • TA Rec Loc (Travel Agent Record Locator): Mã của đặt phòng trên các đại lý du lịch

Tùy theo dữ liệu tìm kiếm, hệ thống hiển thị kết quả chia theo 2 tab thông tin chính

 • Lọc theo các thông tin đặt phòng (mã nhóm, số xác nhận, số phòng) thì tìm kiếm và hiển thị theo đặt phòng (Tab Reservation)

 • Lọc theo các thông tin của khách (tên, số CMND, số passport) thì tìm kiếm và hiển thị theo thông tin khách (Tab Profile)

[Results] – Kết quả tìm kiếm

[Tab Reservation] - Danh sách các đặt phòng thỏa theo điều kiện tìm kiếm

 • Mã nhóm/IT No.

 • Mã đặt phòng/Conf. No.: Mã đặt phòng. Nhấn để truy xuất tới màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail)

 • Họ tên/Guest Name: Tên khách lưu trú. Nhấn vào tên khách để truy xuất đến màn hình Hồ sơ khách lẻ (Guest Profile)

 • Ngày đến/Arrival Date: Ngày đến

 • Ngày đi/Departure Date: Ngày đi

 • Số phòng/Room: Số phòng và loại phòng

 • Tình trạng đặt phòng/Reservation Status: Tình trạng của đặt phòng (Reserved, In-House, Checked out, Canceled)

[Tab Profile] - Danh sách các hồ sơ khách

 • Tên khách/Guest Name

 • Tên công ty/Company Name

 • Email khách/Email

 • Số thẻ căn cước của khách/ID Document

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?