Tìm kiếm đặt phòng (Master Search)

Hỗ trợ khách hàng

24/09/2021 - 3 phút để đọc

1022 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tìm kiếm đặt phòng (Master Search)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Nhấn tổ hợp phím “Ctrl + Space

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép tìm kiếm và truy cập thông tin của đặt phòng ở mọi thời điểm và bất cứ đâu trong phân hệ Front Office và không phụ thuộc vào tình trạng của của đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm đặt phòng theo các yếu tố sau:

 • Mã nhóm/IT No.: Mã hành trình. Mã được liên kết với màn hình chi tiết của mã hành trình

 • Mã đặt phòng/Conf. No.: Mã đặt phòng

 • Opera ID: Mã của đặt phòng trên hệ thống Opera

 • Họ tên/Guest Name: Tên khách lưu trú

 • Số phòng/In-house Room: Số phòng khách ở

 • TA Rec Loc (Travel Agent Record Locator): Mã của đặt phòng trên các đại lý du lịch

 • Số hóa đơn/ Invoice No

[Master Search Suggestion]- Đề xuất kết quả tìm kiếm

Hệ thống hỗ trợ gợi ý người dùng kết quả chính xác hoặc gần chính xác dựa trên thông tin ký tự đã được nhập với các thông số kết quả như sau

 1. Danh sách bao gồm 5 kết quả tương ứng cho mỗi loại (Reservation/ Profile/AR number/E-Invoice)

 2. Trong trường hợp sau khi đã thao tác ấn “Enter” như ảnh bên dưới, người dùng tiếp tục nhập dữ liệu khác để kiểm tra thì hệ thống sẽ chỉ trả ra các kết quả theo đúng các tab trường dữ liệu theo các ô vuông đỏ nên người dùng lưu ý chọn đúng tab cần kiểm tra như thông thường.

Tùy theo dữ liệu tìm kiếm, hệ thống hiển thị kết quả chia theo 4 tab thông tin chính

 • Tab Reservation hệ thống cho phép trả các kết quả: Itinerary number, Confirmation Number, Main guest name, Sharer guest name, Booker name, Booker email, Booker phone, Ref Number, TA Rec Loc, Company name/ alias, TA name/ alias, Room number.

 • Tab Profile hệ thống cho phép trả các kết quả: Name, phone, email, Document Id, TaxNo, VinGroupID, PearlClubID.

 • Tab Invoice hệ thống cho phép trả các kết quả: Invoice No, Confirmation No.

 • Tab AR hệ thống cho phép trả các kết quả:  AR no, AR name, AR phone, AR email, AR address, AR taxNo (Đối với AR khi click detail hệ thống sẽ yêu cầu nhập Cashier ID/Password để được truy cập vào data).

[Results] – Kết quả tìm kiếm

[Tab Reservation] - Danh sách các đặt phòng thỏa theo điều kiện tìm kiếm

 • Mã nhóm/IT No.

 • Mã đặt phòng/Conf. No.: Mã đặt phòng. Nhấn để truy xuất tới màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail)

 • Họ tên/Guest Name: Tên khách lưu trú. Nhấn vào tên khách để truy xuất đến màn hình Hồ sơ khách lẻ (Guest Profile)

 • Ngày đến/Arrival Date: Ngày đến

 • Ngày đi/Departure Date: Ngày đi

 • Số phòng/Room: Số phòng và loại phòng

 • Tình trạng đặt phòng/Reservation Status: Tình trạng của đặt phòng (Reserved, In-House, Checked out, Canceled)

[Tab Profile] - Danh sách các hồ sơ khách

 • Tên khách/Guest Name

 • Tên công ty/Company Name

 • Email khách/Email

 • Số thẻ căn cước của khách/ID Document

 • Mã thẻ VinID/ VinID

 • Số điện thoại/ Phone

 • Ngày sinh/ DOB

 • Địa chỉ/ Address

 • Quốc gia/ Country

[Tab E-Invoice] - Danh sách các hóa đơn

[Tab AR] - Danh sách các thông tin công nợ

Lưu ý (Remarks)

Người dùng có thể sử dụng tổ hợp phím “Alt + 1”, “Alt + 2”, “Alt + 3”, “Alt + 4” để di chuyển tương ứng với 4 tab Reservation, Profile, E-Invoice, AR ( cho hệ điều hành Window). Hệ điều hành MAC OS sử dụng Option 1, 2 , 3 ,4 tương ứng.


Trang này có hữu ích ?