Travel Agent Profile (Hồ sơ đại lý du lịch)

Hỗ trợ khách hàng

25/02/2021 - 1 phút để đọc

876 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Hồ sơ đại lý du lịch (Travel Agent Profile)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Tìm kiếm hồ sơ khách (Profile) – Nhấn “New Profile” – Tích chọn Travel Agent

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng thêm mới thông tin hồ sơ đại lý du lịch trong hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin của công ty:

 • Tên đại lý du lịch/Travel Agent Name

 • Tên viết tắt/Alias Name

 • Mã số thuế/Tax Number

 • Kênh phân phối/Distribution channel: các kênh phân phối bán phòng của khách sạn.

 • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của đại lý du lịch

 • Thành phố/City: Nhập tên thành phố

 • Quốc gia/Country: Chọn từ danh mục quốc gia

 • Postal Code: Mã bưu điện

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của đại lý du lịch

 • Email: Địa chỉ email của đại lý du lịch

 • Webiste: Trang web của đại lý du lịch

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?