Profile Search (Tìm kiếm hồ sơ khách)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 2 phút để đọc

86 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tìm kiếm hồ sơ khách (Profile Search)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Tìm kiếm hồ sơ khách (Profile)

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng tìm kiếm các hồ sơ khách đã phát sinh trong khách sạn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Họ của khách/Last Name: Họ của khách

 • Tên khách/First Name: Tên của khách

 • Số giấy tờ/MST/ID/Tax Number: Số giấy tờ hoặc mã số thuế của hồ sơ khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch

 • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch

 • Loại hồ sơ/Profile Type: Chọn loại hồ sơ muốn tìm kiếm, bao gồm:

  • Khách lẻ/Guest

  • Công ty/Company

  • Travel Agent/Đại lý du lịch

  • Tất cả/All

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch

 • Email: Địa chỉ email của khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • Danh xưng/Title: Danh xưng của khách.

 • Tên/Name: Tên của khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch.

 • Số giấy tờ/MST/ID/Tax Number: Số giấy tờ hoặc mã số thuế của hồ sơ khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch.

 • Email: Địa chỉ email của khách.

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của khách.

 • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của khách.

 • Loại hồ sơ/Profile Type

 • Mã công nợ/AR No.: Mã số công nợ của profile (nếu có)

 • Nút chức năng:

  • Xem/View: Xem nhanh thông tin hồ sơ khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch. Chi tiết xem chức năng Profile Detail

  • Sửa/Edit: Sửa thông tin hồ sơ khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch.

[Buttons] – Nút chức năng

 • Thêm/New Profile: Nhấn để thêm mới hồ sơ khách.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?