Company Profile (Hồ sơ công ty)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 1 phút để đọc

228 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Hồ sơ công ty (Company Profile)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Tìm kiếm hồ sơ khách (Profile) – Nhấn “New Profile” – Tích chọn Company

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng thêm mới thông tin hồ sơ công ty trong hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin của công ty:

  • Tên công ty/Company Name

  • Mã số thuế/Tax Number

  • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của công ty

  • Thành phố/City: Nhập tên thành phố

  • Quốc gia/Country: Chọn từ danh mục quốc gia

  • Postal Code: Mã bưu điện

  • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của công ty

  • Email: Địa chỉ email của công ty

  • Webiste: Trang web của công ty

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?