Guest Profile (Hồ sơ khách cá nhân)

Hỗ trợ khách hàng

25/02/2021 - 2 phút để đọc

1082 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Hồ sơ khách cá nhân (Guest Profile)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Tìm kiếm hồ sơ khách (Profile) – Nhấn “New Profile” - Tích chọn Guest

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng thêm mới thông tin khách lẻ trong hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin của khách lẻ:

 • Danh xưng/Title: Chọn từ danh mục danh xưng

 • Giới tính/Gender: Giới tính của khách chọn từ danh mục giới tính

 • Tên/First Name: Tên của khách

 • Họ/Last Name: Họ của khách

 • DOB (Date of Birth): Ngày sinh của khách

 • Loại giấy tờ/Document Type: Loại giấy tờ tùy thân của khách. Chọn từ danh mục loại giấy tờ

 • Số giấy tờ/Document Number: Nhập số giấy tờ tùy thân của khách, hệ thống tự động đối chiếu và cảnh báo nếu trùng thông tin

 • Ngôn ngữ/Language: Ngôn ngữ sử dụng chính của khách. Chọn từ danh mục ngôn ngữ

 • Vin ID: Mã số trên hệ thống Vin ID của khách

 • Mã VIP/VIP Level: Mã VIP của khách. Chọn từ danh mục mã VIP

 • Nationality: Quốc tịch. Chọn từ danh mục quốc gia

 • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của khách

 • Thành phố/City: Nhập tên thành phố của khách

 • Postal Code/Mã bưu điện

 • Quốc gia/Country: Chọn từ danh mục quốc gia

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của khách

 • Email: Địa chỉ email của khách

 • Webiste: Trang web của khách

 • Preference: Chú thích đặc biệt về khách, như là các thông tin về sức khoẻ, dị ứng, sở thích, tôn giáo…

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?