Quản lý giao dịch công nợ (Pay Debt)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 2 phút để đọc

84 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý giao dịch công nợ (Post Payment)

Đường dẫn (Open Link)

 1. Log in - Front Office - Account Receivble - Pay Debt

 2. Log in - Front Office - Account Receivble - Account - Chọn tài khoản công nợ - Nhấn ““  - Chọn “Post Payment

Tổng quan (Summary)

Màn hình quản lý tất cả các giao dịch công nợ của khách chi tiết theo ngày, số hóa đơn, số folio, số booking. Người dùng có thể tìm kiếm và thực hiện tất toán cho các khoản công nợ này

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm:

 • Mã tài khoản/Account: Chọn tài khoản từ danh sách các tài khoản công nợ đã phát sinh

 • Từ ngày/đến ngày/Time: Tìm kiếm các giao dịch công nợ trong một khoảng thời gian

 • Hiển thị giao dịch thanh toán/Display Pay Off Debt: Tích chọn để hiển thị cả các giao dịch tất toán công nợ đã phát sinh của khách

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • Ngày phát sinh/Transaction Date: Ngày phát sinh của giao dịch công nợ

 • Sổ chi tiêu/Folio No.: Folio của giao dịch công nợ

 • Số xác nhận đặt phòng/Confirmation No.: Số xác nhận đặt phòng

 • Số đặt phòng/TA Rec Loc: Mã số của đặt phòng trên các đại lý du lịch

 • Số hóa đơn/Invoice No.

 • Ngày hóa đơn/Invoice Date

 • Mã giao dịch/Transaction Code: Hình thức thanh toán của giao dịch

 • Dư nợ đầu kỳ/Open Debt: Số dư nợ đầu kỳ của hóa đơn

 • Đã thanh toán/Paid Debt: Số tiền đã tất toán

 • Dư nợ/Outstanding Debt: Số dư còn nợ

 • Tham khảo/Reference: Ghi chú tham khảo

 • Ngày tất toán/Payment Date: Ngày phát sinh của giao dịch tất toán công nợ

[Buttons] – Nút chức năng

 • Tạo nhóm công nợ/Create Batch: Thực hiện nhóm các giao dịch công nợ của cùng một công ty hoặc đại lý du lịch lại để phục vụ cho việc quản lý và tất toán đồng thời. Chi tiết xem chức năng Tạo nhóm giao dịch công nợ (Create Batch)

 • Tất toán/Paid Off: Thực hiện thêm các giao dịch thanh toán công nợ cho khách. Chi tiết xem chức năng Thanh toán công nợ (Pay Off)

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?