User Activity Log (Lịch sử thao tác)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 1 phút để đọc

890 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Lịch sử thao tác (User Activity Log)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – User Activity Log

Tổng quan (Summary)

Xem và tra cứu lịch sử thao tác của người dùng trong hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Nhóm thao tác/Activity Group: Chọn nhóm thao tác muốn xem lịch sử.

 • Loại hành động/Activity Type: Tìm kiếm theo loại hành động.

 • Nội dung/Description: Nhập nội dung muốn tìm kiếm.

 • Từ ngày/From: Chọn ngày từ muốn tìm kiếm lịch sử.

 • Nhấn “+” để thêm các điều kiện tìm kiếm.

 • Đến ngày/ To: Chọn ngày kết thúc muốn tìm kiếm lịch sử.

 • Tên người dùng/Username: Tìm kiếm theo tên người dùng thao tác

 • Show inactive user: Hiển thị cả lịch sử của người dùng đã ngưng hoạt động.

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • Date/Time: Ngày giờ thao tác

 • Người dùng/Username: Tên người dùng thực hiện

 • Loại hành động/Activity Type

 • Nội dung/Description: Nội dung thao tác

[Buttons] – Nút chức năng

 • Export: Nhấn để kết xuất danh sách lịch sử thao tác ra dưới dạng file PDF. Tên file mặc định là Activity Log-dd/mm/yy-hhmm

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?