Cashier Report (Báo cáo đóng ca)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 1 phút để đọc

601 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo đóng ca (Cashier Report)

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Front Office - Cash Register - Cashier Report

Tổng quan (Summary)

Sau khi thực hiện đóng ca thu ngân, hệ thống tự động kết xuất báo cáo đóng ca và người dùng có thể xem, lưu hoặc in báo cáo. Ngoài ra, nhân viên có thể vào mục Cash Register Report để xem lại hoặc xuất các báo cáo thu ngân

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] - Điều kiện lọc

  • Lọc theo khoảng thời gian chọn từ ngày/đến ngày

  • Lọc theo tên của báo cáo

[Result] - Danh sách báo cáo thu ngân

  • Tên báo cáo/Report: Hiển thị tên báo cáo + Tên thu ngân + Ngày/giờ tạo

  • Ngày giờ sinh báo cáo/Generate at

Nhấn “Preview“ để xem từng báo cáo hoặc chọn các báo cáo và nhấn “Export” để kết xuất đồng thời nhiều báo cáo ra định dạng PDF

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?