Lịch sử thanh toán công nợ (Paid History)

Hỗ trợ khách hàng

26/02/2021 - 1 phút để đọc

863 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Lịch sử thanh toán công nợ (Payment History)

Đường dẫn (Open Link)

  1. Log in – Front Office – Account Receivable – Payment History

  2. Log in – Front Office – Account Receivable – Nhấn ““  – Chọn “Payment History

Tổng quan (Summary)

Xem lịch sử thanh toán công nợ của từng tài khoản công nợ khách hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

  • Mã tài khoản/Account: Chọn tài khoản từ danh sách các tài khoản công nợ đã phát sinh

  • Từ ngày/đến ngày/Time: Tìm kiếm các giao dịch công nợ trong một khoảng thời gian

[Result] – Kết quả tìm kiếm

  • Hóa đơn/Invoice Name: Số và ngày của hóa đơn

  • Mã thanh toán/Payment Code: Hình thức thanh toán của giao dịch

  • Tiền thanh toán/Paid Debt: Số tiền thanh toán

  • Ngày giao dịch/Posted Date: Ngày ghi nhận giao dịch thanh toán

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?