Quản lý nhân viên (Staff Management)

Hỗ trợ khách hàng

20/07/2021 - 1 phút để đọc

726 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách nhân viên dọn phòng (Staff Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Staff Management

Tổng quan (Summary)

Danh sách các nhân viên dọn phòng được đồng bộ từ danh sách người dùng của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhấn “Sync” để thực hiện đồng bộ

#: Số thứ tự

Name: Tên nhân viên

Email: Địa chỉ mail của nhân viên

Phone: Số điện thoại

Queue Room Notification: Bật/Tắt Thông báo nhận phòng chờ

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?