Trace (Nhiệm vụ nội bộ)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 2 phút để đọc

94 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Nhiệm vụ nội bộ (Trace)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Nhấn chọn Confirmation No. – Tại màn hình Confirmation Detail nhấn “View Traces

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép tạo các nhiệm vụ nội bộ cần xử lý giữa các bộ phận của khách sạn có liên quan đến các phòng khách đang lưu trú. Các nhiệm vụ được tạo tại chức năng này sẽ liên kết và quản lý trên phân hệ Task Management

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1. Danh sách các nhiệm vụ nội bộ của phòng

Thông tin khách lưu trú/ đặt phòng (1):

 • Mã xác nhận/Confirmation Number: mã xác nhận của đặt phòng.

 • Ngày đến/Arrival: ngày đến.

 • Ngày đi/Departure: ngày đi.

 • Số phòng/Room: số phòng của khách.

 • Tên khách/Guest name: tên khách lưu trú.

 • Yêu cầu đặc biệt/Special request: yêu cầu đặc biệt của khách.

Danh sách các ghi chú nội bộ (2):

 • Tạo lúc/Created at: Ngày giờ tạo nhiệm vụ.

 • Tên khách/Guest: Tên khách

 • Nội dung nhiệm vụ

 • Số nhiệm vụ: Số của nhiệm vụ

 • Tình trạng của nhiệm vụ

 • Mã số của nhân viên được giao phụ trách nhiệm vụ

2. Thêm mới một nhiệm vụ nội bộ

Nhấn “New Trace” để thêm mới nhiệm vụ:

 • Bộ phận/Department: Chọn bộ phận phụ trách thực hiện nhiệm vụ từ danh sách các bộ phận

 • Mã xác nhận/Confirmation number: mã xác nhận của đặt phòng.

 • Số phòng/Room: phòng của khách lưu trú.

 • Khách lưu trú/Guest: Tên khách chính

 • Hạn hoàn thành/Due Date: Ngày yêu cầu dự kiến hoàn thành của nhiệm vụ

 • Thời gian hoàn thành/Due Time: Giờ yêu cầu nhiệm vụ cần được xử lý

 • Mô tả/Trace description: Nội dung của nhiệm vụ

Nhấn “Save“ để lưu thông tin nhiệm vụ hoặc nhấn “Cancel“ để hủy bỏ

Lưu ý (Remarks)

Các nhiệm vụ sau khi tạo sẽ được chuyển đến phân hệ Task Management theo các bộ phận tương ứng


Trang này có hữu ích ?