Room Availability (Phòng sẵn có)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 3 phút để đọc

362 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Phòng sẵn có (Room Availability)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Room Availability

Tổng quan (Summary)

Màn hình thống kê và hiển thị số lượng các phòng sẵn sàng chi tiết theo từng ngày, theo loại phòng, số phòng và tính năng phòng dưới dạng bảng.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Tra cứu tình hình phòng sẵn sàng theo các điều kiện lọc:

 • Từ ngày/From: chọn ngày bắt đầu muốn tra cứu phòng sẵn có.

 • Loại phòng/Room Type: chọn danh sách loại phòng muốn xem số lượng phòng sẵn có.

 • Chế độ xem/View mode: cho phép chọn và xem các khoảng thời gian như 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm

[Results] – Lưới kết quả tra cứu

Hiển thị thông tin số lượng phòng sẵn sàng theo ngày và loại phòng:

 • Dòng: Hiển thị các loại phòng của khách sạn và chi tiết số lượng phòng có thể đặt phòng. Khi di con trỏ vào từng loại phòng sẽ hiển thị thông tin của loại phòng

 • Trường thông tin:

  • Tên/Name: Tên loại phòng (VD: Alpha Villa 3-Bedroom test)

  • Số lượng phòng/No. of room: Tổng số lượng phòng vật lý của loại phòng đang xem.

  • Tính năng/Room Features: các tính năng của loại phòng đang xem.

 • Cột: Hiển thị từng ngày, mỗi ngày là 1 cột thông tin

 • Phần giao nhau giữa cột và dòng là số lượng phòng sẵn có của loại phòng và của ngày tương ứng

 • Cụ thể:

  o Mũi tên tím: Tổng số phòng còn lại chưa được bán của loại phòng và của ngày tương ứng

o Mũi tên đỏ: Qũy phòng của loại phòng và của ngày tương ứng

o Mũi tên xanh: Tổng số phòng đã được bán của loại phòng và của ngày tương ứng

 • Tổng cộng/ Total: Tổng số lượng phòng trống của từng cột ngày tương ứng

  o % Occupancy: Tỷ lệ phần trăm tất cả các phòng đã bán theo từng loại phòng và ngày tương ứng

o Mũi tên tím: Tổng số phòng còn lại chưa được bán của tất cả các loại phòng và của ngày tương ứng

o Mũi tên đỏ: Qũy phòng của tất cả các loại phòng và của ngày tương ứng

o Mũi tên xanh: Tổng số phòng đã được bán của tất cả các loại phòng và của ngày tương ứng

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?