Công việc khác (Other Tasks)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 2 phút để đọc

71 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý công việc khác (Other Tasks)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Other Tasks

Tổng quan (Summary)

Màn hình quản lý chi tiết các công việc khác cần thực hiện.Ví dụ các công việc liên quan đến bảo trì, sửa chữa, các yêu cầu của khách….

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Bộ phận/Department: Bộ phận phụ trách công việc

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của công việc, bao gồm:

  • To Do: Công việc mới

  • In Progress: Đang thực hiện

  • Done: Đã hoàn thành

  • Complete: Đã kiểm tra

  • Cancel: Đã hủy

 • Ngày tạo/Created Date: Ngày giờ tạo

 • Số phòng/Area

 • Tên khách/Guest Name

 • Ghi chú/Notes

 • Người phụ trách/Assigneed

 • Nút chức năng/Action:

 • Thêm mới bằng biểu tượng cây viết.

Thêm mới một công việc

Nhấn “Add” để thêm mới một công việc

Department: Chọn bộ phận phụ trách công việc. Căn cứ theo từng bộ phận được chọn, phần khai báo sẽ hiển thị thêm các trường thông tin tương ứng

Status mặc định là New

 • Người phụ trách/Assignee: Chọn nhân viên được giao nhiệm vụ này. Các nhiệm vụ được giao sẽ hiển thị trên chức năng ở thiết bị di động phần Other Request của nhân viên tương ứng

 • Số phòng/Area

 • Mức độ ưu tiên/ Priority

 • Due/ Thời hạn công việc

 • Tên khách/Guest Name

 • Yêu cầu đặc biệt/Special Request: Các yêu cầu đặc biệt cần lưu ý

 • Đính kèm/Attachment: Đính kèm hình ảnh liên quan

 • Tasks List: Trường thông tin này chỉ hiển thị khi bộ phận được chọn là “Runner” hay “Maintenance. Người dùng có thể tích chọn một hoặc nhiều công việc

Lưu ý (Remarks)

Các yêu cầu công việc khác phát sinh trong quá trình cập nhật nhiệm vụ dọn phòng của nhân viên từ thiết bị di động cũng sẽ hiển thị trên màn hình này


Trang này có hữu ích ?