Báo cáo phân công công việc (Report)

Hỗ trợ khách hàng

01/03/2021 - 1 phút để đọc

394 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo phân công công việc (Report)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Report – Task Assignment

Tổng quan (Summary)

Màn hình thể hiện báo cáo chi tiết tổng số công việc phân công cho nhân viên theo ca và chi tiết tình trạng phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các trường thông tin tìm kiếm

 • Ngày/Date: Chọn ngày cần xem báo cáo phân công công việc

 • Ca/Shift: Chon ca cần xem báo cáo phân công công việc

 • Nhân viên/Staff: Chọn nhân viên được phân công công việc

Màn hình trả kết quả

 • Nhân viên được phân công/Assignee

 • Tổng số công việc/Total task

 • Số công việc hoàn tất/Complete

 • Tải báo cáo theo định dạng PDF hoặc Excel/Download

Màn hình xem trước báo cáo

 • Số thứ tự/#

 • Số phòng/Room No

 • Loại phòng/Room Type

 • Trạng thái của công việc/Task Status

 • Tình trạng phòng theo ghi nhận của bộ phận Lễ tân/FO Status

 • Trạng thái trước đó của phòng/Previous Room Status

 • Trạng thái hiện tại của phòng/Current Room Status

 • Trạng thái đặt phòng/Reservation Status

 • Quốc tịch/Nationality

 • Tên khách/Name

 • Khách VIP/VIP

 • Ngày khách đến/Arrival Date

 • Ngày khách đi/Departure Date

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?